POLÍTICA DE PRIVACITAT

POLÍTICA DE PRIVACITAT

www.toldisol.com és un domini d'Internet registrat per TOLDISOL CONFORT, S.L. C.IF.: B-25684887, amb domicili administratiu al carrer Riu Bess, 3 – 25001 Lleida.
L'ús per part de l'usuari dels serveis continguts en el LLOC WEB de TOLDISOL CONFORT, S.L. implica l'acceptació expressa de totes i cadascuna de les:
Condicions Generals d'Ús de la WEB: www.toldisol.com:

1. CAPACITAT JURÍDICA:

L'usuari declara ser majors d'edat (més gran que 18 anys) i disposa de la capacitat legal necessària per contractar els Productes i Serveis oferts a la WEB de TOLDISOL CONFORT, S.l., errant també que accepta l'enllaç a aquest acord i entén, i accepta íntegrament les condicions aquí exposades per utilitzar aquest LLOC WEB i/o rebre informació sobre els Productes i Serveis oferts.

2. Propòsits:

TOLDISOL COMFORT, S.L. l'informa que les dades personals el tractament de les quals es realitza com a responsable del tractament tenen com a finalitat gestionar les relacions contractuals a les quals es dirigeix, així com facilitar a les persones i entitats interessades qualsevol informació sobre productes i serveis relacionats amb TOLDISOL CONFORT, S.l., especialment els relatius a:

 • tendals
 • Pèrgoles
 • carpes
 • Para-sols
 • Mosquiteres
 • Teixits
 • Cobertes Piscines
 • Motoritzacions i Automatitzacions
 • Pantalla de crtinas de l'Office
 • Hostaleria Especial
 • Motorització de persianes

Les comunicacions indicades podran realitzar-se per qualsevol mitjà, inclosos els mitjans electrònics. L'interessat autoritzarà explícitament l'enviament de comunicacions, marcant les caselles corresponents, sobre qualsevol dels formularis de sol·licitud de dades facilitades.

3. L'USUARI:

Tens contractats o contractats els diferents Productes i Serveis oferts per TOLDISOL CONFORT, S.L. hauràs de registrar-te com a client, finalitats de les quals declares que tota la informació facilitada en el moment de la inscripció és veraç, complet i precís:

 1. 3.1. L'usuari de www.toldisol.com sempre garanteix i respon a la veracitat, Precisió, validesa i autenticitat de les dades personals, dades en endavant, Proporcionat, i es compromet a mantenir-les degudament actualitzades.

 1. 3.2. L'usuari autoritza expressament la comunicació de les DADES a tercers quan sigui necessari per a la correcta prestació dels Productes i Serveis oferts per TOLDISOL CONFORT, S.L. requerits pels usuaris.

 1. 3.3. L'usuari presta el seu consentiment exprés per rebre comunicacions electròniques amb publicitat i notícies comercials de TOLDISOL CONFORT, S.L. i els diferents Productes i Serveis comercialitzats o promoguts per TOLDISOL CONFORT, S.L.

4. DRETS DE L'INTERESSAT:

Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si s'ha de fer TOLDISOL CONFORT, S.L. estem tractant dades personals que li concerneixen o no. Les persones interessats tenen dret a accedir a les seves dades personals així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si és el cas, sol·licitar la seva supressió quan, entre altres motius, les dades ja no són necessàries per a les finalitats per a les quals van ser recollides.

En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la teva situació particular, els interessats podran oposar-se al tractament de les seves dades. En aquest cas, TOLDISOL COMFORT, S.L. deixarà de tractar les dades, excepte per motius legítims, imperiós, o l'exercici o la defensa de possibles reclamacions, i els mantindrem degudament bloquejats mentre persisteixin les obligacions legals.

En determinades circumstàncies, clients o interessats podran sol·licitar la limitació del tractament, així que TOLDISOL CONFORT, S.L. només les reservarà i utilitzarà en els casos autoritzats per la llei.
Els interessats tenen dret a la portabilitat de les seves dades perquè puguin sol·licitar i rebre les dades que els concerneixin i que ens hagin facilitat o sol·licitar que les enviem a un altre responsable de la seva elecció, en un format estructurat d'ús comú i llegible mecànicament.

L'interessat podrà exercir qualsevol d'aquests drets enviant un correu electrònic a l'adreça toldisol@toldisol.com, adjuntant còpia del DNI o document identificatiu substitutiu i indicant clarament el dret al qual es refereix. També pot realitzar la sol·licitud per correu a l'adreça indicada més amunt.
La resposta a les peticions realitzades es durà a terme el més aviat possible i, en qualsevol cas, en el termini d'un mes des de la recepció de la seva sol·licitud. Aquest termini es podrà prorrogar dos mesos més si fos necessari, tenint en compte la complexitat i el nombre de sol·licituds. El responsable informarà l'interessat de la pròrroga dins del primer mes de la sol·licitud.

5. TOLDISOL COMFORT, S.l.:

D'acord amb la Llei Orgànica vigent 15/1999 Protecció de Dades de Caràcter Personal i posterior normativa, Reial decret 1720/2007 i Nou Reglament Europeu 2016/679 de 25 Maig 2018, DADES enviades per l'usuari a través de www.toldisol.com, serà tractat per TOLDISOL CONFORT, S.L. automatitzat i s'incorporarà al Registre d'Activitats de Tractament amb la finalitat de poder oferir i gestionar els Productes i Serveis de TOLDISOL CONFORT, S.l.:

 1. 5.1. Aquest Registre d'Activitats de Tractament el Responsable del qual és l'empresa TOLDISOL CONFORT, S.L. amb domicili administratiu al carrer Riu Bess, 3, 25001 Lleida, e-mail: toldisol@toldisol.com

 1. 5.2. Els interessats tenen dret en tot moment a accedir al fitxer, poder exercir els drets de rectificació, Cancel·lació, oposició i supressió en els termes previstos en la legislació de protecció de dades.

 1. 5.3. Mateixa manera, el consentiment de l'usuari per al tractament i cessió de les seves dades personals serà revocable en tot moment sense efectes retroactius, tal com preveuen els articles 6 I 11 Llei Orgànica 15/1999, de 13 Desembre Protecció de Dades Personals i normativa posterior, Reial decret 1720/2007 i Nou Reglament Europeu 2016/679 de 25 Maig 2018.

 1. 5.4. Per a les finalitats contingudes en aquesta clàusula n'hi ha prou amb contactar amb TOLDISOL CONFORT, S.L. per correu electrònic toldisol@toldisol.com, ja sigui, adreça administrativa situada al carrer Riu Bess, 3, 25001 Lleida.

 1. 5.5. TOLDISOL COMFORT, S.L. assegura que has pres les mesures de seguretat necessàries a les teves instal·lacions, Sistemes, servidors i fitxers per impedir l'accés a dades de persones no autoritzades.

 1. 5.6. Sense perjudici de l'anterior, aquestes DADES podran ser comunicades als poders públics només en el cas que així ho requereixin d'acord amb les disposicions legals i normatives aplicables en el cas.

6. ÚS DEL WWW.TOLDISOL.COM DE TOLDISOL CONFORT, S.l.:

 1. 6.1. L'ús dels Productes i Serveis www.toldisol.com i/o TOLDISOL CONFORT, S.l., suposarà l'acceptació plena i validesa, de totes i cadascuna de les Condicions Generals contingudes en l'última versió de les Condicions Generals perquè l'usuari sigui conscient de la importància de llegir-les cada vegada que visiti www.toldisol.com

 1. 6.2. TOLDISOL COMFORT, S.L. pot canviar unilateralment, en qualsevol moment, sense previ avís, aquestes Condicions Generals, així com els Productes i Serveis prestats o qualsevol altre aspecte substancial o d'un altre aspecte d'aquesta pàgina, o condicions de funcionament, tècniques i ús de www.toldisol.com

 1. 6.3. Mateixa manera, Usuaris, amb l'objectiu de millorar el servei i establir un nivell òptim de qualitat, Objectiu final DE TOLDISOL CONFORT, S.l., poden suggerir aquelles modificacions que considerin útils, contactar amb els gestors de pàgines a través de l'adreça de correu electrònic de l'www.toldisol.com

 1. 6.4. Accepteu utilitzar el lloc web www.toldisol.com i aquells Productes i Serveis posats a la seva disposició a través del mateix, d'acord amb la llei, bons costums i ordre públic, així com amb el que disposen aquestes Condicions Generals. Com a resultat, heu de no utilitzar la www.toldisol.com o els Productes i Serveis oferts, a efectes il·lícits i/o contraris al que disposen aquestes Condicions Generals, drets i/o interessos de tercers o que, de qualsevol manera, danyar el lloc web www.toldisol.com impedir-ne l'ús normal, o els Productes i Serveis accessibles a través d'ells, o per a la resta d'usuaris, o per TOLDISOL CONFORT, S.L. afectació o afectació a la imatge de TOLDISOL CONFORT, S.L.

 1. 6.5. Els usuaris de www.toldisol.com respectar qualsevol instrucció, per correu electrònic, www.toldisol.com o, TOLDISOL COMFORT, S.L. o el seu personal, degudament autoritzat, Proporcionar.

 1. 6.6. L'usuari accepta totes i totes les obligacions o prohibicions imposades en cada moment per la legislació vigent en relació amb l'exclusió o limitació de responsabilitat del professional en l'exercici del servei.

7. ELS SERVEIS DE TOLDISOL CONFORT, S.l.:

No estan destinats a menors d'edat i no sol·liciten ni recopilen informació relativa a menors d'edat.

8. MOTIUS D'EXCLUSIÓ:

TOLDISOL COMFORT, S.L. es reserva el dret d'excloure, temporalment o definitivament a l'usuari en qualsevol dels supòsits següents::

 1. 8.1. Per incompliment de qualsevol de les Condicions Generals d'Ús aquí exposades.

 1. 8.2. Per incompliment de les lleis, bones maneres, i ordre públic.

 1. 8.3. Per l'incompliment de qualsevol altra obligació que l'usuari tingués amb TOLDISOL CONFORT, S.L. L'exclusió de l'usuari no comportarà la renúncia de TOLDISOL CONFORT, S.L. emprendre les accions legals oportunes o les indemnitzacions legals.

9. PROPIETAT INTEL·LECTUAL I DRETS D'AUTOR:

 1. 9.1. Tota la informació continguda en www.toldisol.com, el seu disseny gràfic i codi de llenguatge HTML, Java, Seqüència JAVA o X activa, està protegit per drets d'autor o altres drets de protecció de la propietat intel·lectual.

 1. 9.2. Aquests drets pertanyen exclusivament a TOLDISOL CONFORT, S.L. o els seus llicenciadors. Els usuaris d'Internet que accedeixin a aquest LLOC WEB poden visualitzar la informació continguda en el mateix i realitzar descàrregues o reproduccions privades en el seu sistema informàtic, sempre que els elements reproduïts no siguin cedits posteriorment a tercers ni s'instal·lin en un servidor connectat a Internet o a una xarxa local. No està permès, sense perjudici del que disposen aquestes Condicions Generals, Distribució, Modificació, Transferència, comunicació pública, reproduccions o qualsevol altre acte per o tota la informació publicada a www.toldisol.com, sense autorització prèvia de TOLDISOL CONFORT, S.L.

 1. 9.3. L'usuari, ha d'utilitzar el contingut i la informació recopilada www.toldisol.com informació amb diligència, dret i lícit, i en particular, només per a ús personal i no comercial, sempre que el contingut o qualsevol menció d'origen no s'elimini o es modifiqui, drets d'autor i altres dades identificatives de drets d'autor de TOLDISOL CONFORT, S.L. o de tercers, és a dir, respectant la seva forma original. Qualsevol reproducció o còpia, distribució o publicació, de qualsevol tipus, el contingut de la informació publicada www.toldisol.com sense l'autorització prèvia i per escrit de TOLDISOL CONFORT, S.L. està prohibit. L'autorització per a la reproducció es pot sol·licitar a l'adreça de correu electrònic info@ecofoamnature.com

 1. 9.4. En el cas que qualsevol usuari o un tercer consideri que algun dels continguts existents a www.toldisol.com s'ha introduït en el mateix amb infracció dels drets d'autor o altres drets de protecció de la propietat intel·lectual, cal que informeu TOLDISOL CONFORT, S.L. tal circumstància, l'enviament d'una notificació a l'adreça de correu electrònic info@ecofoamnature.com, i incloent almenys, els següents extrems: A) nom, Adreça, número de telèfon i adreça electrònica del reclamant. B) Dades del propietari dels drets d'autor o altres drets de protecció de la propietat intel·lectual que s'hagin pogut infringir. C) Indicació dels continguts infringits i ubicació a la pàgina www.toldisol.com d) Declaració que la introducció dels continguts s'ha introduït sense l'autorització expressa del titular dels drets d'autor o altres drets de propietat intel·lectual.

 1. 9.5. No obstant el que s'indica en els paràgrafs anteriors, TOLDISOL COMFORT, S.L. es reserva el dret de defensar-se de reclamacions basades en la normativa vigent de publicitat i drets d'autor o altres drets de protecció de la propietat intel·lectual.

10. Hipervincles:

 1. 10.1. En el cas que www.toldisol.com mitjançant enllaços a publicitat o a llocs web de tercers, TOLDISOL COMFORT, S.L. no obliga al control i no controla, ni aprova ni fa seus els serveis, Contingut, Dades, fitxers, productes i qualsevol tipus de material o informació existent al lloc web de tercers, així que TOLDISOL CONFORT, S.L. no respondré, en cap cas, la legalitat dels continguts d'aquesta pàgina(s), responsabilitat exclusiva del tercer, però no es limita a, respecte a la legalitat, bones maneres, ordre públic, els continguts, així com aquells que no lesionin els drets de tercers. L'existència d'un hiperenllaç no pressuposa cap relació de cap tipus entre TOLDISOL CONFORT, S.L. i el propietari de la pàgina web en la qual s'estableixi.

 1. 10.2. Aquells usuaris o tercers que pretenguin establir un hiperenllaç amb el www.toldisol.com, assegurar-se que l'hiperenllaç només permet l'accés a les pàgines o serveis de la www.toldisol.com, però no, de manera enunciativa, però no limitant, reproducció de contingut, enllaços profunds, Navegadors, manifestacions inexactes o incorrectes, sobre els continguts o el lloc web de www.toldisol.com excepte aquells signes que formin part de l'hiperenllaç, l'usuari garantirà que la pàgina web en la qual s'estableixi l'hiperenllaç no contindrà marques, noms comercials, etiquetes d'establiment, Denominacions, Logotips, eslògans o qualsevol tipus de signe distintiu pertanyent a TOLDISOL CONFORT, S.L.

11. EXCLUSIÓ DE GARANTIES I RESPONSABILITAT:

 1. 11.1. TOLDISOL COMFORT, S.L. no garanteix la fiabilitat, Disponibilitat, continuïtat del funcionament del seu lloc web o dels Productes i Serveis posats a disposició de l'usuari, per tant, exclou qualsevol responsabilitat pels danys i perjudicis de tota naturalesa que es puguin deure a la no disponibilitat, Fiabilitat, continuïtat del seu lloc web o dels seus serveis, encara que intentarà facilitar, en la mesura de les seves possibilitats, assistència tècnica a la persona afectada.

 1. 11.2. TOLDISOL COMFORT, S.L. no obliga al control i no controla, l'absència de virus o elements en els continguts, que puguin produir alteracions en el programari o maquinari dels usuaris o persones que visitin les pàgines web, per la qual cosa no seràs responsable dels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa que poguessin derivar-se dels.

12. SALVAGUARDA DE LES CONDICIONS GENERALS:

Si una de les disposicions d'aquestes Condicions Generals és declarada nul·la o ineficaç, la resta de Condicions Generals romandran vigents.

13. ERRORS TIPOGRÀFICS:

TOLDISOL COMFORT, S.L. realitza tots els esforços dins dels seus mitjans per facilitar la informació continguda en el LLOC WEB de forma veraç i sense errors tipogràfics. En cas d'error en qualsevol moment, aliè en tot moment a la voluntat de TOLDISOL CONFORT, S.L. es corregiria immediatament. Si hi ha un error tipogràfic en algun dels preus mostrats i qualsevol Client hagués pres la decisió d'adquirir els Productes i Serveis basat en aquest error TOLDISOL CONFORT, S.L. comunicada al Client i el Client tindrà dret a cancel·lar els seus serveis sense cap cost per la seva part.

14. ACCEPTACIÓ DE LES CONDICIONS GENERALS:

El registre de l'usuari com a client de TOLDISOL CONFORT, S.L. implica el coneixement i acceptació expressa d'aquestes Condicions Generals. La contractació d'un Producte o Servei específic ofert pels proveïdors de serveis que figuren a TOLDISOL CONFORT, S.L. implica l'acceptació explícita de les Condicions Generals.

15. LEGISLACIÓ APLICABLE I JURISDICCIÓ COMPETENT:

Les presents Condicions Generals es regeixen per la legislació espanyola i pel nou reglament europeu. Qualsevol controvèrsia que pugui sorgir, pel que fa a la seva validesa, Execució, compliment o resolució, total o parcial, serà presentat per les parts, renunciant expressament al seu propi propòsit (o qualsevol altra persona que, si és el cas, podria correspondre'ls), jurisdicció dels Jutjats i Tribunals de Barcelona.

Per no rebre informació sobre els seus productes i serveis o altres entitats, marqui la casella corresponent al formulari.

En els casos en què sigui necessari emplenar un formulari per fer una sol·licitud i fer una “Feu clic” al botó Envia, l'emplenament de les mateixes implicarà necessàriament que ha estat informat i ha donat expressament el seu consentiment al contingut de la clàusula annexada a aquest formulari.

DADES FACILITADES PER TERCERS:

En el cas que una sol·licitud inclogui DADES per persones no titulars de les mateixes, l'usuari haurà de, abans de la seva inclusió, informar aquestes persones dels extrems continguts en els paràgrafs anteriors.